Logo ZUT Uczelnia powstała w wyniku połączenia Akademii Rolniczej w Szczecinie i Politechniki Szczecińskiej

Pomoc materialna

Informacje dotyczące świadczeń pomocy materialnej (regulamin przyznawania pomocy materialnej, kryteria, harmonogram wypłat, terminy składania wniosków) oraz druki wniosków dostępne na stronie ZUT: ZUT - Pomoc materialna

Od dnia 18 kwietnia 2020 r. do końca okresu ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni, wprowadzono czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych.

Zmiany w Zarządzeniu nr 64 Rektora Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie z dnia 12 maja 2020 r. zmieniające zarządzenie nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie oraz wprowadzające czasowo obowiązujące przepisy w przyznawaniu świadczeń stypendialnych w związku z występowaniem stanu epidemii w związku z rozprzestrzenianiem się Wirusa SARS-CoV-2.

Zarządzenie nr 64 Rektora ZUT

Student, który znalazł się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej, może otrzymać w uczelni zapomogę finansowaną z funduszu stypendialnego.
Zapisy par. 16 Regulaminu świadczeń dla studentów ZUT, wprowadzonego Zarządzeniem nr 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. regulują zasady przyznawania studentom zapomóg.

Więcej informacji na stronie ZUT.

SEMESTR LETNI

Student, który złożył wniosek (wraz z kompletem wymaganych dokumentów) do dnia 09 marca 2020 r., otrzyma pierwszą wypłatę świadczenia przyznawanego na podstawie decyzji administracyjnej w dniu 23.03.2020 r. Student, który złożył wniosek po dniu 09 marca 2020 r., otrzyma należne świadczenie w dniu 22.04.2020 r. z wyrównaniem za miesiąc marzec.

Więcej informacji na stronie ZUT.

W ZWIĄZKU Z ART. 419 USTAWY Z DNIA 20 LIPCA 2018 R. - PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM I NAUCE (DZ. U. POZ. 1668), NOWY HARMONOGRAM WYPŁAT ŚWIADCZEŃ Z FUNDUSZU STYPENDIALNEGO.

ZARZĄDZENIE NR 60 Rektora ZUT z dnia 26 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie